Kraków Małopolska

Rusza budowa pierwszego zbiornika przeciwpowodziowego w ramach programu Ma?ej Retencji Województwa Ma?opolskiego

Blisko 11 milionów z?otych wynios?y straty na terenie Gminy Skrzyszów, które powsta?y w wyniku powodzi z lat 2009 i 2010. Rozwi?zaniem, które ma wydatnie zwi?kszy? bezpiecze?stwo tych obszarów jest rozpoczynaj?ca si?

Blisko 11 milionów z?otych wynios?y straty na terenie Gminy Skrzyszów, które powsta?y w wyniku powodzi z lat 2009 i 2010. Rozwi?zaniem, które ma wydatnie zwi?kszy? bezpiecze?stwo tych obszarów jest rozpoczynaj?ca si? dzisiaj budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Skrzyszów”, wraz z niemal 230-metrow? zapor? wodn?. Dzi?ki opracowanemu przez in?ynierów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków projektowi, zbudowany zostanie pierwszy zbiornik powsta?y w ramach programu Ma?ej Retencji Województwa Ma?opolskiego. 

Zapora wodna o d?ugo?ci blisko 230 metrów wraz ze zbiornikiem przeciwpowodziowym „Skrzyszów” o pojemno?ci ca?kowitej prawie 760 tysi?cy metrów sze?ciennych i powierzchni ponad 20 hektarów, to g?ówne elementy projektu, który na zlecenie Ma?opolskiego Zarz?du Melioracji i Urz?dze? wodnych w Krakowie opracowa?a firma Sweco Hydroprojekt Kraków. Projekt ma w znacznym stopniu zmniejszy? zagro?enie powodziowe Tarnowa oraz Skrzyszowa znajduj?cego si? na terenie powiatu tarnowskiego. Obejmie on obszar najbardziej zagro?onych terenów zlokalizowanych w okolicach potoków Korze? i W?tok, b?d?cych dop?ywami rzeki Bia?ej Tarnawskiej.

– G?ównym zadaniem zbiornika b?dzie ograniczenie strat powodziowych oraz magazynowanie wody i opó?nienie jej szybkiego sp?ywu. Obecnie najwi?ksze zagro?enie powodziowe wyst?puje w dolinie potoku W?tok, który na tym obszarze nie jest uregulowany, czego efektem s? liczne podtopienia okolicznych zabudowa? oraz terenów rolniczych – mówi Agnieszka Gac, projektant zbiornika z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków

Zbiornik przeciwpowodziowy Skrzyszów jest pierwsz? realizacj? w ramach „Programu Ma?ej Retencji Województwa Ma?opolskiego”, która w 2004 roku zosta?a opracowana przez specjalistów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków. ??cznie obejmuje ona 65 zbiorników, które zlokalizowane s? na terenie 62 gmin w 17 powiatach. Sweco Hydroprojekt  Kraków opracowa? równie? dokumentacj? projektow? dla kolejnych dwóch zbiorników – „Joniny” w miejscowo?ci Ryglice, powiat tarnowski oraz „Grodna” w Grybowie na terenie powiatu nowos?deckiego.

– Celem Programu Ma?ej Retencji Województwa Ma?opolskiego jest zarówno zwi?kszenie bezpiecze?stwa mieszka?ców terenów najbardziej zagro?onych powodzi?, jak i magazynowanie zasobów wodnych na wypadek suszy w tym obszarze – dodaje Agnieszka Gac.

A to już wiesz?  Teekanne i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zapraszają na Five O'Clock Tea w Krakowie

Wed?ug za?o?e? projektowych Zbiornik Skrzyszów b?d? tworzy? zapora ziemna wraz z urz?dzeniami przelewowo-upustowymi. W celu realizacji inwestycji zgodnie z ide? zrównowa?onego rozwoju, korpus zapory zostanie wykonany z gliny pochodz?cej z czaszy zbiornika. Projekt uwzgl?dnia równie? instalacj? systemu ostrzegania na wypadek awarii zapory i aparatury kontrolno–pomiarowej.

Planowany termin zako?czenia prac budowlanych zbiornika Skrzyszów, prowadzonych przez g?ównego wykonawc? firm? Budimex S.A., to pierwsza po?owa 2014 roku. Warto?? projektu to blisko 20 milionów z?otych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 85 proc. ze ?rodków Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w 15 proc. z bud?etu województwa ma?opolskiego.

***

Projekt zak?ada m.in. wykonanie zapory, wie?y ?elbetowej, profilowanie koryta oraz instalacj? systemu ostrzegania na wypadek awarii. Urz?dzenia przelewowo–upustowe s?u??ce do przepuszczania wód wezbraniowych i eksploatacyjnych sk?adaj? si? z przelewu wie?owego bez zamkni??, zespolonego ze spustami dennymi. Ze wzgl?du na wyst?powanie w pod?o?u gruntów s?abych (namu?y), zaprojektowano wzmocnienie pod?o?a pod korpusem zapory kolumnami CMC. Zapora ziemna o wysoko?ci pi?trzenia wody 9,90 m zosta?a zakwalifikowana do III klasy wa?no?ci budowli hydrotechnicznych. W ramach projektu planowana jest równie? zabudowa biologiczna obrze?y zbiornika  poprzez zakrzewienie i zalesienie. W celu zapewnienia prawid?owej gospodarki w obszarze zbiornika Skrzyszów wykonane zostan? dwie drogi o ??cznej d?ugo?ci 3 km.

###

O Sweco

Sweco ?wiadczy mi?dzynarodowe us?ugi doradztwa technicznego. Zatrudnia niemal 6000 in?ynierów, architektów i specjalistów w dziedzinie ochrony ?rodowiska, którzy wspólnie pracuj? nad tworzeniem spo?ecze?stwa, ?yj?cego zgodnie z zasadami zrównowa?onego rozwoju. Specjali?ci Sweco udzielaj? specjalistycznych porad o du?ej zawarto?ci merytorycznych informacji, cz?sto na wczesnych etapach projektów. Sweco jest cz?onkiem OMX Nordic Exchange w Sztokholmie.

Sweco Polska

Sweco Polska ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie doradztwa technicznego. Firma zatrudnia ponad 200 wysoko wyspecjalizowanych in?ynierów, architektów i ekspertów w dziedzinie ochrony ?rodowiska, których projekty realizowane s? w oparciu o ide? zrównowa?onego rozwoju. W sk?ad Sweco Polska wchodz? trzy firmy z wieloletnim do?wiadczeniem na polskim rynku: Sweco Architekci (dawniej: APA Markowski Architekci), Sweco Hydroprojekt Kraków (dawniej: Hydroprojekt Kraków) oraz Sweco Infraprojekt (dawniej: Transprojekt Kraków). G?ównym obszarem dzia?a? Sweco Polska jest projektowanie obiektów infrastrukturalnych, hydrotechnicznych oraz architektonicznych. Szeroki wachlarz kompetencji specjalistów Sweco Polska pozwala na realizacj? projektów w oparciu o najwy?sze ?wiatowe standardy.

A to już wiesz?  Raport Banku Pekao: przedsiębiorcy z woj. małopolskiego mniej zadowoleni niż firmy w całym kraju

www.sweco.pl

O Sweco Hydroprojekt Kraków

Jedno z najbardziej znacz?cych biur projektów specjalizuj?cych si? w budownictwie obiektów gospodarki wodnej. W ramach us?ug firma realizuje pe?ny zakres dokumentacji projektowej, w tym kompleksowe studia, projekty budowlane i wykonawcze. W ostatnim dziesi?cioleciu firma Hydroprojekt Kraków zosta?a dwukrotnie uhonorowana presti?ow? nagrod? „Budowa Roku”, za hydrotechniczne cz??ci projektu Toru Kajakarstwa Górskiego w Krakowie oraz Ma?ej Elektrowni Wodnej przy stopniu w ??czanach. W swoim portfolio posiada równie? projekt uporz?dkowania gospodarki wodnej zespo?u zbiorników Przeczyce, Ku?nica War??y?ska i Pogoria oraz projekt modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, a tak?e przebudowy rzeki Rawy w Katowicach.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy