Pakiet ratunkowy dla ?ony kibica

Ju? nied?ugo rozpocznie si? sportowe szale?stwo. M??czy?ni zasi?d? przed telewizorami i ca?kowicie zapomn? o tym, co dzieje si? wokó? nich. Wa?ne b?d? tylko pi?karskie rozgrywki i to, czy piwo jest odpowiednio sch?odzone. Jak przetrwa? ten ci??ki dla kobiet czas i nie ulec ch?ci brutalnego pozbycia si? partnera? Czy relaks w instytucie SPA uleczy poszarpane nerwy?

Trwaj?ce blisko miesi?c pi?karskie mistrzostwa to wyzwanie dla kobiet w ka?dym wieku. Ich ?yciowi partnerzy rozpoczn? wielkie kibicowanie, bez wzgl?du na dotychczasowe zainteresowanie sportem. Je?li nawet ich ulubiona dru?yna odpadnie z rozgrywek, nadal b?d? ?ledzi? pi?karskie zmagania: „Bo przecie? ?wier?fina?y, pó?fina?y, r?ka i karny”. Denerwowanie si? nie przyniesie ?adnych efektów, a urz?dzona zr?cznie awantura tylko pogorszy sytuacj?.

Dla kobiet, które chc? odpocz?? od sportowego chaosu, a nie zamierzaj? zmusza? swych partnerów do rezygnowania z dobrej zabawy, w Bia?ce Tatrza?skiej powsta?a wyj?tkowa, Rodzinna Strefa Kibica – przygotowana przez  firm? Term? Bania.

Termalne ?ród?a zamiast meczu

Strefa b?dzie otwarta od 8 czerwca do 1 lipca 2012 r., a tym co ma przyci?gn?? p?e? pi?kn? do Bia?ki Tatrza?skiej, s? geotermalne ?ród?a. Woda pozyskiwana jest z g??boko?ci 2500 metrów, a jej temperatura osi?ga 72°C.

Z my?l? o kobietach, które wol? unikn?? entuzjastycznego kibicowania, przygotowali?my osobn? ofert?. To „Pakiet Ratunkowy dla ?ony Kibica”. W jego ramach dost?pne b?d? specjalistyczne zabiegi na twarz i cia?o, w tym zabiegi oczyszczaj?ce i uj?drniaj?ce. Na panie czekaj? równie? masa?e i zabiegi rewitalizuj?ce w centrum SPAinformuje Grzegorz Wróbel, prezes Termy Bania. Do oferty w??czyli?my tak?e masa?e jedwabnymi stemplami oraz masa?e p?dzelkowe.

Ponadto do dyspozycji go?ci b?d? baseny z wod? o temperaturze od 34°C do 40°C, rozmieszczone odpowiednio w strefach „g?o?nej” i „cichej”, baseny ch?odz?ce oraz sauny o zró?nicowanej temperaturze i wilgotno?ci powietrza.

Rodzinna Strefa Kibica

W czasie, gdy panie b?d? si? relaksowa?y, fani futbolu maj? okazj? skorzysta? ze wszystkiego, co niezb?dne do komfortowego ogl?dania meczów: telebimu, trybun, le?aków i baru piwnego.

– Na naszych go?ci czeka osiem basenów, armatki i kaskady wodne, sztuczne fale z urz?dzeniem Wave Ball i wiele innych atrakcji, w tym blisko trzysta metrów zje?d?alni – deklaruje Grzegorz Wróbel. – Dla szukaj?cych odrobiny ciszy w luksusowych warunkach przygotowali?my pi?? saun o ró?nej specyfice (m.in.: ?a?nia parowa i sauna fi?ska), dwa specjalne baseny, natryski oraz kadzie do moczenia nóg. Dla dzieci przewidzieli?my m.in. suchy i wodny plac zabaw, minizje?d?alni? oraz  zabawy z animatorami.

 

Zasady Rodzinnej Strefy Kibica w Termie Bania

Rodzinna Strefa Kibica czynna b?dzie od 8 czerwca do 1 lipca 2012 r. w godzinach od 9:00 do zako?czenia meczu i pó? godziny d?u?ej.

Dla swoich go?ci Terma Bania przygotowa?a specjalne pakiety:

 

 

Rodzinny Pakiet Kibica

 

Pakiet Kibica

Pakiet Ratunkowy dla ?ony Kibica

  • 119 z? (mama, tata i dziecko),
  • 139 z? (mama, tata i dwójka dzieci),

 

Promocja obejmuje dzieci w wieku 3–13 lat;

  • 49 z? (2,5 godziny),
  • 69 z? (4,5 godziny),
  • 89 z? (ca?y dzie?),

 

Do ka?dego pakietu piwo oraz danie z grilla GRATIS!

GRATIS w ramach Rodzinnego Pakietu Kibica

  • obejmuje 3,5 godzinny pobyt we wszystkich strefach Termy Bania: w Strefie G?o?nej, a dodatkowo GRATISw Strefie Cichej oraz w Saunarium (Saunarium dost?pne tylko dla doros?ych);
 obejmuje pobyt w Strefie G?o?nej z le?akami i telebimem, na którym emitowane s? rozgrywki pi?karskie;

- 30% zni?ki na zabiegi dla kobiet wykonywane w Instytucie Wellness&Spa Terma Bania;

- pobyt we wszystkich strefach Termy Bania: Strefie G?o?nej, a dodatkowo GRATIS w Strefie Cichej oraz w Saunarium (Saunarium dost?pne tylko dla doros?ych);

  • w Strefie G?o?nej animator poprowadzi zabawy z dzie?mi: konkursy dru?ynowe, zabawy w wodzie w basenie wewn?trznym i zewn?trznym oraz rozgrywki pi?karskie w strefie basenu zewn?trznego na specjalnie przygotowanym boisku;
 Pakiet Kibica dost?pny od godz. 17:00;

v  zabiegi na cia?o:

- zabieg oczyszczaj?cy detoxyfication,

- Algamoor Spa,

- Od?ywienie cia?a „chi energy body bliss”;

  • dla pa? promocyjne zabiegi w Instytucie Wellness&Spa – zni?ka 30 %

 

 

 

v  zabiegi na twarz:

- lawendowe od?ywienie,

- eliksir m?odo?ci,

- Ilsa Pro Vitamina - zabieg uj?drniaj?cy z wit. C (masa? p?dzelkowy),

- Ilsa Pro Vitamina (masa? jedwabnymi stemplami),

- Vitamina Revitatalisant - dotleniaj?ca moc witamin.

 

 

Authors

Related posts

Top