Terma Bania wybra?a ma?ego ambasadora

J?drek – ma?y, rysunkowy góral z Bia?ki Tatrza?skiej doczeka? si? swojego realnego odpowiednika. Decyzja o tym, kto nim zostanie nie by?a ?atwa. Spo?ród licznie nap?ywaj?cych zdj?? dzieci jury musia?o wybra? jedno. Ma?ym ambasadorem Termy Bania zosta? Jakub Mokracki, który podobnie jak o?rodek obchodzi w tym roku swoje pierwsze urodziny.

Ambasador Termy Bania urodzi? si? w Bia?ce Tatrza?skiej i jak na górala przysta?o, jest dzieckiem pogodnym, ?ywio?owym i bystrym niczym klimat podhala?skiej ziemi. Jakub urodzi? sie tu? przed wielkim otwarciem o?rodka w 2011 r. i jak twierdz? rodzice zwyci?zcy, ka?dy dzie? z nim sp?dzony jest pe?en niespodzianek.

- Ka?da chwila w towarzystwie Kuby pozostawia niezapomniane wra?enia. Urzeka nie tylko jego ciekawo?? ?wiata, ale przede wszystkim zniewalaj?cy u?miech, który potrafi rozbroi? ka?dego – przyznaje Agnieszka Mokracka, mama laureata.

Uroczyste wr?czenie tytu?u ma?ego ambasadora mia?o miejsce 15 lipca podczas urodzinowego przyj?cia Termy Bania. ?wi?towaniu towarzyszy? wyst?p podhala?skiej grupy si?aczy po??czony z rodzinnymi zawodami oraz pokazy barma?skie. Naturalnie nie zabrak?o równie? urodzinowego tortu, na którym ?wieczk? zdmuchn?? sam ambasador.

- Cieszymy si? wszyscy, ?e mogli?my uczci? pierwsze urodziny wspólnie z naszym ma?ym ambasadorem. Terma Bania podobnie jak Kuba pojawi?a si? na Podhalu niedawno, ale nie oznacza to, ?e dopiero raczkuje. Skoro nasz ambasador ma w sobie tyle energii, mo?emy by? pewni, ?e Termie Bania te? jej nie zabraknie – mówi Grzegorz Wróbel, prezes Termy Bania.

Projekt o?rodka w Bia?ce Tatrza?skiej zosta? przygotowany zgodnie ze ?wiatowymi trendami. Kompleks, na który sk?adaj? si? sauny, instytut SPA oraz baseny wykorzystuj?ce potencja? wód termalnych kosztowa? prawie 90 mln z? i da? zatrudnienie 119 mieszka?com regionu. Dzi?ki wykorzystaniu innowacyjnych rozwi?za? obiekt – zgodnie z przewidywaniami – okaza? si? wa?nym punktem na turystycznej mapie Polski. Odchodz?c od stereotypu utrzymuj?cego, ?e Podhale odwiedzaj? g?ównie osoby zainteresowane sportami zimowymi, po roku dzia?alno?ci Terma Bania zdecydowa?a si? na kolejny krok w stron? pe?nego wykorzystania potencja?u wód termalnych. Ju? 30 czerwca otwarta zosta?a specjalna strefa k?pieli s?onecznych wyposa?ona w 300 komfortowych le?aków, place zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki pla?owej.

Authors

Related posts

Top