Konkursy Małopolska

Trwa IV edycja Konkursu Architektonicznego “Kraków bez barier”

Kraków dołączył do ogólnokrajowej akcji „Polska Bez Barier”, której celem jest poprawa dostępności budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników, niezależnie od stopnia ich sprawności.

Kraków dołączył do ogólnokrajowej akcji „Polska Bez Barier”, której celem jest poprawa dostępności budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników, niezależnie od stopnia ich sprawności. 23 sierpnia br. rozpoczęła się IV edycja konkursu „Kraków Bez Barier” na najlepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych budynki i przestrzeń publiczną. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Zgłosić budynek może każdy – wystarczy, że prześle do biura organizatora kilka zdjęć obiektu wraz z komentarzem dotyczącym jego dostosowania. Regulamin konkursu jest dostępny poniżej oraz na stronie www.krakow.pl i na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Do czwartej edycji konkursu „Kraków bez barier” można zgłaszać obiekty i przestrzenie, które są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Obiekty architektoniczne nagradzane są w czterech kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej.
W skład Jury Konkursu wchodzą: Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Hanna Grabowska-Pałecka – Politechnika Krakowska, Piotr Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jacek Stokłosa – Główny Plastyk Miasta, Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta, Borys Czarakcziew – Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Jan Ortyl – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Barbara Archacka – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jury będzie oceniało wybrane obiekty i poziom ich dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników oraz pomysł i oryginalność przygotowanego zgłoszenia. Właściciel bądź zarządca budynku, który zwycięży w danej kategorii w Konkursie, otrzyma tablicę pamiątkową, dyplom oraz prawo do używania logo Konkursu we własnych materiałach reklamowych przez okres jednego roku.

Zgłoszenia można przesyłać do 8 października 2010 r. na adres:

Centrum Integracja Kraków
ul. Piłsudskiego 6
31-109 Kraków
lub elektronicznie: [email protected] z dopiskiem: Konkurs „Kraków bez barier”

Regulamin:

Załącznik do Zarządzenia
Nr 1821/2010 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia
27/07/2010
IV edycja konkursu architektonicznego
„Kraków bez barier” 2010 r.
1. Konkurs architektoniczny „Kraków bez barier”, zwany dalej Konkursem jest
organizowany przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dzielnej 1.
2. Celem konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w tym
w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się:
osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami oraz wyłonienie najlepiej
dostosowanych obiektów budowlanych położonych w Krakowie a także prezentacja
najlepszych rozwiązań architektonicznych w mediach i Internecie.
I. Postanowienia ogólne
§ 1

A to już wiesz?  Festiwal Kolorów na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu

1. Regulamin pracy Jury, zwany w dalszej części Regulaminem, określa przedmiot oraz
zasady jego działania.
2. W konkursie oceniane są zrealizowane obiekty budowlane i przestrzeń publiczna, położone
w Krakowie.
§ 2

1. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach, w których trzy pierwsze dzielą się na
dwie podkategorie:
1) obiekty użyteczności publicznej (m.in. urzędy, restauracje, kluby, szkoły, centra
handlowe, obiekty sportowe)
– nagroda za kompleksowość zastosowanych rozwiązań,
– nagroda za rozwiązania przystosowawcze.
2) obiekty mieszkalne (m.in. osiedla i budynki mieszkalne):
– nagroda za kompleksowość zastosowanych rozwiązań,
– nagroda za rozwiązania przystosowawcze.
3) przestrzeń publiczna (m.in. ulice, parki, place miejskie, strefy wejściowe do
obiektów),
– nagroda za kompleksowość zastosowanych rozwiązań,
– nagroda za rozwiązania przystosowawcze.
4) obiekty i przestrzenie zabytkowe.

2. Wątpliwości, co do zaliczenia obiektu/przestrzeni do danej kategorii rozstrzyga Jury.
3. Zgłoszenia dotyczące obiektów/przestrzeni nienagrodzonych, biorących udział
w konkursach w latach poprzednich, po uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego, mogą
uczestniczyć w konkursie w roku 2010.
4. Decyzje o zaproszeniu do udziału w konkursie w 2010 r., obiektów/przestrzeni, o których
mowa w pkt.3 podejmuje Jury.
§ 3

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali.
2. Uczestnicy konkursu – właściciele bądź zarządcy obiektów oraz zgłaszający powiadomieni
są o terminie wręczenia nagród przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – Centrum
Integracja Kraków.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych
www.krakow.pl oraz www.niepelnosprawni.pl.

II Zgłoszenia do konkursu

§ 4

1. Zgłoszenie w konkursie „Kraków bez Barier” na rok 2010 może złożyć każda pełnoletnia
osoba fizyczna oraz związki, stowarzyszenia, instytucje itp.
2. Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie:
a) osobiście;
b) przesłać pocztą na adres: Centrum Integracja Kraków, ul. Piłsudskiego 6;
31-109 Kraków z dopiskiem „Kraków bez barier”;
c) lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
3. Pisemne zgłoszenie musi zawierać:
a) nazwę obiektu/przestrzeni i adres;
b) opis obiektu/przestrzeni przedstawiający rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością;
c) fotografie obiektu/przestrzeni;
d) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego oraz telefon kontaktowy;
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) oraz wykorzystanie wizerunku oraz pracy;
f) dane kontaktowe właściciela lub zarządcy obiektu.
4. Obiekty/przestrzeń nienagrodzone w konkursie mogą być zgłaszane w kolejnych jego
edycjach.
5. Technika przygotowania zgłoszeń jest dowolna: papierowa lub elektroniczna na nośnikach
cyfrowych (płyta CD lub przesyłka pocztą elektroniczną).
6. Prace nie spełniające warunków formalnych określonych w ust.3, lub nadesłane po
terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.
8. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2010 roku.
9. Jury zwraca się do właściciela bądź zarządcy obiektu o wyrażenie zgody uczestnictwa w
Konkursie.

A to już wiesz?  Volvo w Gaju

III. Tryb przyznawania nagrody

§ 5

1. Prezydent Miasta Krakowa powołuje Członków Jury.
2. Jury na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona przewodniczącego i
zastępcę przewodniczącego.
3. Sekretarzem Jury jest Dyrektor Centrum Integracja w Krakowie.
4. Za merytoryczne przygotowanie posiedzeń Jury odpowiada Sekretarz. 5. Członek Jury może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Jury.
6. Członek Jury może zostać odwołany przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek
Przewodniczącego Jury.
7. Członkowie Jury pełnią swoje funkcje społecznie.
8. Za przebieg prac Jury odpowiada Przewodniczący.

§ 6

Jury powołuje sprawozdawcę/architekta, który wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji – pracownikiem Centrum Integracja Kraków:
1) przeprowadza wizje lokalne w obiektach zgłoszonych do Konkursu oraz sporządza
dokumentację fotograficzną;
2) sporządza sprawozdanie stopnia dostępności zgłoszonych obiektów;
3) przedstawia Jury Konkursu sprawozdanie.

§ 7
1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń i uzyskaniu informacji, o których mowa w §
2 pkt. 3 Przewodniczący Jury zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia zgłoszeń.
2. Jury podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy składu Jury, zwykłą
większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Jury, a
pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.
4. Protokoły z posiedzeń Jury sporządza Sekretarz.
5. Protokoły z posiedzeń podpisywane są przez Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Protokoły są udostępniane członkom Jury w czasie posiedzeń.

§ 8

1. Jury w drodze głosowania decyduje o przyznaniu nagród.
2. Przy ocenie zgłoszonych prac Jury konkursowe będzie kierowało się następującymi
kryteriami: wybór obiektu i poziom jego dostosowania do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością.
3. Jury może przyznać dodatkową nagrodę specjalną.
4. Jury może nie przyznać żadnej nagrody.

§ 9

1. Nagrodę w konkursie stanowi tablica okolicznościowa i dyplom.
2. Zdobywcy nagród otrzymują prawo do używania logo „Kraków bez barier” przez okres 1
roku (w materiałach promocyjnych oraz na papierze firmowym).
3. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Krakowa.

A to już wiesz?  Bieg po kubek gorącej herbaty TEEKANNE

§ 10

1. Dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości po 1000 zł. Jury nagradza najlepiej
przygotowane zgłoszenia. 2. Jury konkursowe przyzna nagrody pieniężne, o których mowa w ust.1 dla zgłaszających,
którzy przyślą zgłoszenia zakwalifikowane do Konkursu, najciekawsze z formalnego
punktu widzenia (technika podania, grafika, sposób przekazu i relacji itp.).
3. Środki finansowe na realizację konkursu architektonicznego „Kraków bez barier”
znajdują pokrycie w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2010 rok – Wydział
Świadczeń Socjalnych, Dział 853, Rozdział 85311, § 4300, Zadanie nr 3 – Realizacja
zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, PWSMK wydatek
strukturalny – 0.

http://www.bip.krakow.pl/?module=OKO&mmi=1&newsId=11648

hastagi na stronie:

#konkurs architektoniczny 2011 #konkurs architektoniczny dla studentĂłw 2011 #konkursy architektoniczne 2011 #konkursy architektoniczne dla studentĂłw 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy