Kraków Małopolska

Centrum Medyczne ENEL-MED: zapisy na rehabilitacj? w Oddziale Galeria Krakowska

Ruszy?y zapisy na us?ugi rehabilitacyjne w krakowskim oddziale Centrum Medycznego ENEL-MED. Od najbli?szego poniedzia?ku, 27 lutego, pacjenci mog? korzysta? z wizyt u fizjoterapeuty w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii oraz masa?u. Rehabilitacja

Ruszy?y zapisy na us?ugi rehabilitacyjne w krakowskim oddziale Centrum Medycznego ENEL-MED. Od najbli?szego poniedzia?ku, 27 lutego, pacjenci mog? korzysta? z wizyt u fizjoterapeuty w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii oraz masa?u. Rehabilitacja mo?e by? lekarstwem na tzw. ?okie? tenisisty czy  bol?cy kr?gos?up.

W krakowskiej placówce Centrum Medycznego ENEL-MED stosowane s? tradycyjne, jak równie? nowoczesne techniki rehabilitacyjne. Kompleksowa oferta obejmuje fizykoterapi? (metoda polegaj?ca na oddzia?ywaniu na organizm cz?owieka ró?nymi czynnikami fizycznymi, takimi jak temperatura, drgania mechaniczne, pole magnetyczne, pr?d elektryczny i ?wiat?o) czy kinezyterapi?, czyli leczenie ruchem. Dost?pne s? tak?e takie metody jak kinesiotaping (wykorzystuj?cy specjalny elastyczny plaster terapeutyczny naklejany na cia?o m.in. w celu zmniejszenia bólu, obrz?ków, w terapii blizn) oraz masa? leczniczy.

– Od najbli?szego poniedzia?ku b?dziemy prowadzi? rehabilitacj? w schorzeniach narz?du ruchu – zarówno o charakterze przewlek?ym i przeci??eniowym, jak i w stanach pooperacyjnych i pourazowych. Dlatego w naszej placówce mog? si? leczy? pacjenci po artroskopiach (np. kolana), endoprotezach, z?amaniach, skr?ceniach, urazach mi??ni, ale tak?e w dyskopatiach oraz chorobie zwyrodnieniowej kr?gos?upa i stawów obwodowych. Wprowadzenie us?ug rehabilitacyjnych to istotny krok w rozwoju, pozwalaj?cy na wykorzystanie pe?nego potencja?u funkcjonuj?cego od 2008 roku oddzia?u  – mówi Jolanta Hudomi?t, Kierownik Oddzia?u Galeria Krakowska.

Oddzia? Galeria Krakowska

Oddzia? Galeria Krakowska znajduje si? na dwóch poziomach Centrum Handlowo-Us?ugowego i zajmuje powierzchni? blisko 1200 m2. Oprócz rehabilitacji, pacjenci mog? korzysta? z oferty m.in. konsultacji specjalistycznych, stomatologii, diagnostyki czy zabiegów ambulatoryjnych. Placówka wyposa?ona jest tak?e w nowoczesny sprz?t medyczny, pozwalaj?cy na prowadzenie wielu bada? z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (analizy laboratoryjne, USG, RTG). Pe?ny wykaz us?ug oraz cennik znale?? mo?na na stronie enel.pl. Zapisy na wizyty odbywaj? si? pod numerem: 1 95 27.

A to już wiesz?  Trwa IV edycja Konkursu Architektonicznego "Kraków bez barier"

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy